Kulüp İşlemleri2. SPOR KULÜBÜ KURULUŞ (TESCİL) İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
2.1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
2.2 Spor Kulübü Tüzüğü (2 adet tüzük çıktısı her sayfası geçici yönetim kurulu tarafından ıslak imzalı olarak gelecek)
2.3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
2.4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
2.5  Adli Sicil Kaydı (e-devlet) (Geçici yönetim kurulu için)
2.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın) (Geçici yönetim kurulu için)
 2.7  Geçici Yönetim Kurulu Değişikliği İçin A.S.K.F. Ceza Bilgi Formu Dilekçe Örneği (Son 5 Yıl)
2.8

Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi ve Numarataj)

2.9

usak.sicillisans@gsb.gov.tr adresine kulüp amblemi JPEG formatında mail

olarak gönderilecek. Ayrıca 2 adet renkli amblem çıktısı yönetim kurulu tarafından 

imzalı olarak gelecek. ( Amblemde kesinlikle Ay Yıldız olmayacaktır.) 

2.10 Spor kulübünün kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan alınan izin yazısı.
2.11 Spor Kulübünün Tescilinden İtibaren 6 Ay İçinde Yapılması Zorunlu Genel Kurul
2.11.1. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.11.2. Genel Kurul Duyurusu
2.11.3. Hazirun Listesi
2.11.4. Genel Kurul Divan Tutanağı
2.11.5. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu


3. DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
3.1 Spor Kulübü Tüzük Değişikliği Dilekçesi
3.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
3.1.2 Genel Kurul Duyurusu
3.1.3 Hazirun Listesi
3.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı
3.2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği (2 adet tüzük çıktısı her sayfası yönetim kurulu tarafından ıslak imzalı olarak gelecek)
3.3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
3.4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet) (Yönetim Kurulu tarafından)
3.5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın) (Yönetim Kurulu tarafından)
3.6  Yönetim Kurulu Değişikliği İçin A.S.K.F. Ceza Bilgi Formu Dilekçe Örneği (Son 5 Yıl)
3.7 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
3.8

usak.sicillisans@gsb.gov.tr adresine kulüp amblemi JPEG formatında mail

olarak gönderilecek. Ayrıca 2 adet renkli amblem çıktısı yönetim kurulu tarafından

ıslak imzalı olarak gelecek. ( Amblemde kesinlikle Ay Yıldız olmayacaktır.) 

3.9 Spor Kulübü Tüzüğü İl Müdürlüğünce Onaylandıktan Sonra
3.9.1. Vergi Dairesi kayıtlarının yeni isme uygun olarak güncellenmesi
3.9.2. Banka Hesabı kayıtlarının yeni isme uygun olarak güncellenmesi
3.9.3. KEP kaydının ivedilikle İl Müdürlüğüne bildirilmesi.
3.9.4. Spor Kulübü Kaşe ve Mührünün güncellenmesi.


4. SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
4.1 Spor Anonim Şirketi Kuruluş Dilekçesi
4.2 Spor Anonim Şirket Tescil Talebi (Ek-3)
4.3 Yönetim Kurulu Kararı
4.4 Spor A.Ş. Esas Sözleşmesi (Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren)
4.5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
4.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)
4.7 Spor Anonim Şirketleri Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
4.8 Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.)
4.9 Pay Sahipleri Arasında Tüzel Kişiliklerin Bulunması Halinde Tüzel Kişiliklerin Unvan ve Merkezini Gösterir Belge
4.10 Anonim şirketin kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.
4.11 Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.


5. SPOR KULÜBÜ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
5.1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi
5.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
5.1.2 Genel Kurul Duyurusu
5.1.3 Hazirun Listesi
5.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı
5.2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
5.3 Tüzüğün eski hali Yeni hali.
5.4 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
5.5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)
5.7 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname


6. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER ve BASTIRILACAK BELGELER
Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler ile İlgili Genel Açıklama
6.1 Spor Kulübünce Tutulması Zorunlu Defterler
6.1.1 Karar Defteri
6.1.2 Üye Kayıt Defteri
6.1.3 Evrak Kayıt Defteri
6.1.4 İşletme Hesabı Defteri
6.1.5 Demirbaş Defteri
6.1.6. Borç Alacak Defteri
6.2 Spor Kulübü Defter Teslim Dilekçesi
6.3 Spor Kulübü Kaşesi
6.4 Spor Kulübü Mührü
6.5 Vergi Numarası
6.6 Banka Hesap Numarası
6.7 KEP Adresi
6.7.1. KEP Online Başvuru Linki
6.7.2. KEP Başvurusu İçin Gerekli Belgeler


7. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER
7.1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
7.2 Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi
7.3 Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi.
7.4 Üye Değişikliği Bildirimi


8. SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
8.1 Spor Kulübü Fesih Dilekçesi
8.2 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
8.3 Genel Kurul Duyurusu
8.4 Hazirun Listesi
8.5 Genel Kurul Divan Tutanağı (“Derneğin Feshine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir” ifadesi olacak)
8.6 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
8.7 Spor Kulübü Tasfiye Tutanağı
8.8 Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont.


9. SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
9.1 Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği
9.2 Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi
9.3 Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi
9.4 Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi
9.5 Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri
9.6 Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler (Spor Dalının Özelliğine Göre)
9.7 Spor Kulübü Bilgi Formu


10. SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
10.1 Nakdi Yardım Değerlendirme Formu
10.2 Kulüp Alındı Belgesi
10.3 Ayni Bağış Alındı Belgesi
10.4 Yetki Belgesi


11. BEYANNAME (31 Mart 2023 Son Tarih)
11.1 SBS E Devlet Beyanname Giriş Kılavuzu
11.2 Beyanname Örneği
https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi


12. SPONSORLUK İŞLEMLERİ
https://sponsorluk.gsb.gov.tr/


13. SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
13.1 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu
13.2 Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği
13.3 Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği
13.4 Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik
13.5 Kulüplere Yardım (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği)
13.6 Spor Kulüplerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13.7 Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarında Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.


14. İLETİŞİM
Adres:Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü -Fevzi Çakmak Mahllesi Gençlik Caddesi No:23
Telefon: 0276 223 68 65 (Dahili: 129)
E-posta: usak@gsb.gov.tr
 
 
 
SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1.  Dilekçe. (Mühürlü ve imzalı) 
 2. Tüzüğün tamamı.
  • Renk belirtilecek.
  • Faaliyet alanında "sportif alanda faaliyet gösterir" ibaresi yer alacak.
  • Dernekler İl Müdürlüğü'nün kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa.
  • Eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi.
 3. Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi. (Mühürlü ve imzalı)
 4. Amblem (A4 Kağıdı yarısı)
 5. Taahhütnamede belirtilen branşlar için antrenör belgesi (Aslı ve Fotokopisi) ve Antrenör sözleşmesi.  (Sözleşme mühürlü ve imzalı, Antrenör belgeleri en az 2.kademe, İhtisas Spor Kulübü ise 3. kademe)
 6. Kulüp Bilgi Formu. (Bilgisayarda doldurulmuş)
 7. Yönetim kurulu karar fotokopisi.
 8. Dernek Kuruluş bildirimi.
 9. Tesis bilgisi.
  • Okul Spor kulübü için okuldan izin yazısı.
  • Tesis Kulübe ait ise adres bilgisi (Dilekçe ile)
  • Kulübe ait tesis yok ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesislerinden yararlanılacağına dair dilekçe. 
 10. Vergi numarası ve vergi dairesi.
 11. Kulübe ait e-posta adresi.
 12. İmza Sirküsü Yetki Belgesi.
 13. Özel şartlar.
  • İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge. (A4 boyutunda, tasdikli)
  • Halkoyunları branşında tescil yaptıracak spor kulüpleri için kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.
 
 VOLEYBOL BÜYÜKLER ERKEK VE MİNİKLER KIZ FİKSTÜRLERİ YAYIMLANMIŞTIR.   

-MİNİKLER U-10 ERKEKLER
-MİNİKLER U-11 ERKEKLER
-KÜÇÜKLER U-14 KIZ
-KÜÇÜKLER U-14 ERKEKLER
-YILDIZLAR U-16 KIZLAR
-YILDIZLAR U-16 ERKEKLER
-GENÇLER U-18 ERKEKLER
-GENÇLER U-18 KIZLAR
-BÜYÜK ERKEKLER


  -BÜYÜKLER ERKEK
-BÜYÜKLER BAYAN
-MİNİKLER KIZ 
-MİDİLER KIZ (27.02.2024)
-KÜÇÜKLER KIZ 
 YILDIZLAR KIZ (13.02.2024)
-GENÇLER KIZ  
 -FİKSTÜR         

       

DUYURULAR: